1. Název Obec Vilantice
2. Důvod a způsob založení

Obec Vilantice vznikla nabytím účinnosti zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, jako právní subjet. Tento zákon byl nahrazen zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů.
Obec je veřejnoprávní korporací, má postavení právnické osoby, v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených platnými právními předpisy.

3. Organizační struktura Organizační struktura obce Vilantice

Obecní úřad tvoří starosta, místostarosta a zaměstnanci OU. Starosta stojí v jeho čele a je nadřízen všem zaměstnancům obecního úřadu.
Starostu v době nepřítomnosti zastupuje místostarosta. Obecní úřad není dělen na odbory.

Organizace zřizované obcí:

nejsou

4.1 Kontaktní informace

Kontaktní informace a formulář pro vaše dotazy naleznete na stránce Kontakty.

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obec Vilantice

Vilantice 36

544 01 Dvůr Králové nad Labem

5. Bankovní spojeni

Komerční banka - č. ú.: 25225601/0100

Česká národní banka - č. ú.: 94-3915601/0710

6.

00580767

7. DIČ

CZ00580767 (Obec je neplátce DPH)

8. Dokumenty

Územní plán obce Vilantice

Vyhláška 04/2006 k územnímu plánu obce

Rozpočet na rok 2019

Další důležité dokumenty a informace naleznete na úřední desce obecního úřadu

9. Žádosti o informace

Zákon č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím definuje základní podmínky, za nichž jsou informace poskytoány. Na základě tohoto zákona je obec poviná poskytnout informace, které jsou spjaty s jejím působením, a to do lhůty stanovené zákonem.

a) do 15 dnů od podání žádosti poskytne informace nebo rozhodnutí o odmítnutí žádosti ze závažných důvodů lze pak lhůtu prodloužit o 10 dní.

b) do 7 dnů od podání žádosti vyzvat žadatele k doplnění či upřesnení žádosti, pokud žadatel do 30 dnů požadované informace nepředloží bude žádost odmítnuta.

Způsob podání žádostí:

a) ústně na Obecím úřadě ve Vilanticích v úředních hodinách

b) písemně poštou na adresu (vzor s žádostí si můžete stáhnout zde, formuláře pak zde):

Obecní úřad Vilantice
Vilantice 101, PSČ 54401 Dvůr Králové nad Labem

c) elektronicky na email epodatelna@vilantice.cz nebo pomocí formuláře v záložce E-podatelny

10. Příjem žádostí, stížností a dalších podání

Veškeré dotazy, žádosti a další podání můžete doručovat osobně, písemně nebo elektronicky na adrese uvedené v sekci kontakty nebo použít již připravený formulář E-podatelny.

11. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí Obecního úřadu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti. Odvolání se podává u Obecního úřadu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat. Opravné prostředky lze podávat ústně nebo písemně na adrese uvedené v sekci kontakty.

12. Formuláře

Další potřebné a užitečné formuláře naleznete na www.form.cz.

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

V případě, že se ocitnete v nové nebo závažné životní situaci, můžete kontaktovat Obecní úřad s žádostí o radu nebo o pomoc. Řešení běžných životních situací také naleznete na portálu Královéhradeckého kraje.

14. Nejdůležitější předpisy: Obecní vyhlášky

Veřejnoprávní smlouva s obcí Dvůr Králové nad Labem

  • Veřejnoprávní smlouva o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků č.: KTÚ/VERJ-2019/0416 - strana 1, strana 2, strana 3
  • Dohoda o ukončení veřejnoprávní smlouvy č.: KTÚ/DOUS-2019/0505 - strana 1, strana 2

Zákony České republiky:

15. Sazebník úhrad za poskytování informací

Obec účtuje poplatky dle sazebníku úhrad.

16. Licenční smlouvy

Obec nemá žádné licenční smlouvy.

17. Výroční zpráva

Výroční zprávy jsou umístěny zde.