1. Název Obec Vilantice
2. Důvod a způsob založení

Obec Vilantice vznikla nabytím účinnosti zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, jako právní subjekt. Tento zákon byl nahrazen zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů.
Obec je veřejnoprávní korporací, má postavení právnické osoby, v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených platnými právními předpisy.

3. Organizační struktura Organizační struktura obce Vilantice

Obecní úřad tvoří starosta, místostarosta a zaměstnanci OU. Starosta stojí v jeho čele a je nadřízen všem zaměstnancům obecního úřadu.
Starostu v době nepřítomnosti zastupuje místostarosta. Obecní úřad není dělen na odbory.

Organizace zřizované obcí:

nejsou

4. Kontaktní informace
4.1 Kontaktní poštovní informace

Obec Vilantice

Vilantice 101

544 01 Dvůr Králové nad Labem

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obec Vilantice

Vilantice 36

544 01 Dvůr Králové nad Labem

4.3 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 11:00 a 13:00 - 17:00

Út, St, Čt, Pá: po dohodě se starostou

4.4 Telefonní čísla

Starosta - Dagmar Jarošová - tel. +420 724 180 070

Místostarosta - Zdeněk Blahovec - tel. +420 603 450 449

4.5 Adresa internetových stránek

www.vilantice.cz

4.6 Adresa podatelny

Obec Vilantice

Vilantice 36

544 01 Dvůr Králové nad Labem

4.7 Elektronická adresa podatelny

E-mail: epodatelna@vilantice.cz

Online formulář: https://vilantice.cz/e-podatelna

4.8 Datová schránka

y3vbjyn

5. Případné platby lze poukázat těmito způsoby

Bankovní spojení:

Komerční banka - č. ú.: 25225601/0100

Česká národní banka - č. ú.: 94-3915601/0710

6. IČO

00580767

7. Plátce daně z přidané hodnoty

DIČ: CZ00580767 (Obec je neplátce DPH)

8. Dokumenty
8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Územní plán obce Vilantice:

Program rozvoje obce Vilantice na období 2019-2026

Vyhláška 04/2006 k územnímu plánu obce

Další důležité dokumenty a informace naleznete na úřední desce obecního úřadu

8.2 Rozpočet

Rozpočty a závěrečné účty jsou k dispozici pod záložkou Hospodaření

9. Žádosti o informace

Zákon č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím definuje základní podmínky, za nichž jsou informace poskytovány. Na základě tohoto zákona je obec poviná poskytnout informace, které jsou spjaty s jejím působením, a to do lhůty stanovené zákonem.

a) do 15 dnů od podání žádosti poskytne informace nebo rozhodnutí o odmítnutí žádosti ze závažných důvodů lze pak lhůtu prodloužit o 10 dní.

b) do 7 dnů od podání žádosti vyzvat žadatele k doplnění či upřesnení žádosti, pokud žadatel do 30 dnů požadované informace nepředloží bude žádost odmítnuta.

Způsob podání žádostí:

a) ústně na Obecním úřadě ve Vilanticích v úředních hodinách

b) písemně poštou na adresu (vzor s žádostí si můžete stáhnout zde, formuláře pak zde):

Obecní úřad Vilantice
Vilantice 101, PSČ 54401 Dvůr Králové nad Labem

c) elektronicky na email epodatelna@vilantice.cz nebo pomocí formuláře v záložce E-podatelny

10. Příjem podání a podnětů

Veškeré dotazy, žádosti a další podání můžete doručovat osobně, písemně nebo elektronicky na adrese uvedené v sekci kontakty nebo použít již připravený formulář E-podatelny.

11. Předpisy
11.1 Nejdůležitější používané předpisy Obecní vyhlášky

Veřejnoprávní smlouva s obcí Dvůr Králové nad Labem

  • Veřejnoprávní smlouva o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků č.: KTÚ/VERJ-2019/0416 - strana 1, strana 2, strana 3
  • Dohoda o ukončení veřejnoprávní smlouvy č.: KTÚ/DOUS-2019/0505 - strana 1, strana 2

Další důležité zákony a vyhlášky:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
zákon č. 14/2017 Sb. ... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
Další na webových stránkách Zákony pro lidi.
11.2 Vydané právní předpisy

Směrnice a vyhlášky naleznete v sekci Vyhlášky.
Dále jsou k nahlédnutí na obecním úřadě.

12. Úhrady za poskytování informací
12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Obec účtuje poplatky dle sazebníku úhrad.

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žádná rozhodnutí či usnesení dosud nebyla vydána.

13. Licenční smlouvy
13.1 Vzory licenční smlouvy

Vzor v DOC.

13.2 Výhradní licence

Obec nemá uzavřené žádné licenční smlouvy nebo výhradní licence.

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Výroční zprávy jsou umístěny v sekci Zákon 106.

* Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

V případě, že se ocitnete v nové nebo závažné životní situaci, můžete kontaktovat Obecní úřad s žádostí o radu nebo o pomoc. Řešení běžných životních situací také naleznete na portálu Královéhradeckého kraje.