Zápis do MŠ

Datum konání
03
Květen
2021
09:00
Konec události
04
Květen
2021
12:00
Facebook událost

Místo konání: Základní škola a Mateřská škola Dukelských bojovníků, Dubenec

Zápis do MŠ Dubenec

pro školní rok 2021–2022 proběhne bez přítomnosti dětí v kanceláři MŠ, na adrese Dubenec 239, ve dnech:

3. – 4. 5. 2021 9:00 – 12:00

Dítě se do mateřské školy přijímá na základě žádosti, kterou si vytisknete na www.zsdubenec.cz nebo zde a necháte potvrdit dětským lékařem. Prosíme, volejte pro přidělení přesného času zápisu na telefon 499 394 111.
S sebou přineste
již vyplněnou žádost o přijetí, rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce, popř. doklad o zmocnění zastupovat dítě v přijímacím řízení v případě osob, které osobně pečují o dítě v pěstounské péči, vyjádření školského poradenského zařízení (v případě dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami). Cizí státní příslušníci prokáží oprávněnost svého pobytu na území ČR dle §20 zákona č. 343/2007 Sb.

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole pro školní rok 2021/2022

Do mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Dukelských bojovníků, Dubenec budou přednostně přijímány:

  1. Děti, které před začátkem školního roku 2021/2022 dosáhnou nejméně třetího roku věku (mají místo trvalého pobytu v Dubenci, v případě cizinců místo pobytu), a to podle věku od nejstarších po nejmladší.
  2. Děti, jejichž sourozenec se v mateřské škole vzdělává, a ve školním roce 2021/2022 se dále bude vzdělávat (podle věku od nejstarších po nejmladší).
  3. Děti s trvalým pobytem ze spádových oblastí MŠ Dubenec (Vilantice, Velký Vřešťov, Litíč, Nouzov, Doubravice) podle věku od nejstarších po nejmladší.
  4. Děti nespádové.

K předškolnímu vzdělávání budou přijaty děti, které se podrobily stanoveným pravidelným očkováním, mají doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Povinnost očkování neplatí pro děti, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání.

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinnému předškolnímu vzdělávání od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.

Žádosti o přijetí, které nebudou podané v termínu zápisu nebudou do přijímacího řízení zařazeny, ale budou posuzovány jednotlivě dle data podání.

Tato kritéria nabývají účinnost 1. 4. 2021

Mgr. Martina Jonešová, ředitelka školy